<< INDICE

 

Terra Corsa

(Arcusgi)

In lu giardinu di a mia vida

i sol chiso su minari

di gursezza l’infinida

ti ricorda l’antenadi.

Tera mia la to storia

È fatta spessu di gloria

 

La mia mente vagabonda

incitupi a vertenza

e sculisce nantu all’omba

di un fiumme di resistenza.

Tera mia so guerrieru

di lu do populu fieru

 

Di li dologhi di valore

c’erzi nego le lufa

fra lu vogue l’oppressore

diserti di buertà.

Tera mia tera corsa

a tua sorte è pecu nostra

tera mia tera nostra

sermu sempre a la mossa.